အၾကိမ္စဥ္တစ္ခုအတြက္ ထီေပါက္စဥ္ထုတ္ေ၀သည့္ေန႕မွ တစ္ႏွစ္အတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမျပဳေသာထီဆု ေငြမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမျပဳေသးသည့္ ဆုရလက္မွတ္နံပါတ္မ်ားကို ဘ႑ာသိမ္း ေပါက္စဥ္ အျဖစ္ရိုက္ႏွိပ္၍ ဘ႑ာသိမ္းျခင္း မျပဳမီ (၁) လ အလိုတြင္ ေန႕စဥ္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ အမ်ားျပည္သူသိရွိနိုင္ရန္ ထည့္သြင္း ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး မ်ားနွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနရံုးမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ား၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ကပ္၍ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ဘ႑ာသိမ္းေပါက္စဥ္အား www.irdmyanmar.gov.mm website တြင္လည္း ထုတ္လြင့္ေၾကညာေပးလွ်က္ရွိပါသည္။