ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲက အၾကိမ္စဥ္တိုင္းအတြက္ ထီေပါက္စဥ္ကို အခမဲ့ထုတ္ေ၀ပါသည္။ ထီေပါက္လွ်င္ အၾကိမ္စဥ္သစ္ တစ္ခုအတြက္ လစဥ္လဆန္း(၇)ရက္၀န္းက်င္တြင္ ဆုေငြ စတင္ထုတ္ေပးပါသည္။ ဆုရလက္မွတ္မ်ားကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေန႔စဥ္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထီဆုေငြမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲ၊ မႏၱေလးျမိဳ႔ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခဲြ (မႏၱေလးရံုးခြဲ)နွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ထီဆုေငြအျမင့္ဆံုးမွ အနိမ့္ဆံုးအထိ အမ်ိဴးအစားအားလံုး ထုတ္ယူနိုင္ ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ားတြင္ က်ပ္(၁၀)သိန္း ႏွင့္ ေအာက္ ဆုေငြမ်ားကိုသာ ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ (ယခင္ ၁၀၀ က်ပ္တန္ ထီစနစ္က ေပါက္ခဲ့ေသာ ထီဆုမ်ားကိုလည္း က်ပ္(၁၀)သိန္းႏွင့္ေအာက္ ဆိုလွ်င္ ျမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီး ဌာနမွဴးရံုးမ်ား၌ ဘ႑ာသိမ္းကာလ မေရာက္မခ်င္း ထုတ္ယူ ႏိုင္ပါသည္။ ျမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးတြင္ ထီဆုေငြထုတ္ယူလိုလွ်င္ ထီေပါက္သူသည္ ဆုရလက္မွတ္ႏွင့္အတူ မွတ္ပံုတင္ မူရင္း၊ က်ပ္ငါးေသာင္းဆုဆိုလွ်င္ မွတ္ပံုတင္မူရင္းအျပင္ အိမ္ေထာင္စုဇယားမူရင္းနွင့္မိတၱဴ၊ ဆုေငြထုတ္ယူရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အရြယ္ ဓာတ္ပံု(၃)ပံုတို႕ကို ယူေဆာင္လာ၍ ျမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးထံ တင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၁)    ဆုရလက္မွတ္တင္ျပႏိုင္မွသာလွ်င္ ဆုေငြထုတ္ယူခြင့္ရွိပါသည္။

(၂)  တင္ျပေတာင္းခံေသာဆုရလက္မွတ္၏ အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္းတို႔ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းမရွိ ပိုင္းျပတ္ စုတ္ျပဲေနေသာ ဆုရလက္မွတ္မ်ား ဆုေငြထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ အကၡရာႏွင့္ ဂဏန္းမ်ားတြင္ ျပင္ရာ၊ ဖ်က္ရာ (သို႔မဟုတ္) မူလအေနအထား ခ်ိဳ႕ယြင္း ပ်က္စီးမႈ ေတြ႔ရွိလ်ွင္ျဖစ္ေစ ဆုေငြထုတ္ေပးျခင္းကို ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲမွ ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိသည္။

(၃)  ထီလက္မွတ္၀ယ္ယူေၾကာင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ေပ်ာက္ဆ့ုးသြားေၾကာင္းတို့ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခ်က္မ်ား အျငင္းပြားျခင္းမ်ား ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားကို ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲက တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ ဆုရလက္မွတ္တင္ျပသူကိုသာ ဆုေငြ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားရင္ဆိုင္ေနဆဲျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးက ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲသို႕ တား၀ရမ္းေပးပို႕လွ်င္ ဆုေငြထုတ္ေပးျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုင္းငံ့စဥ္ကာလအတြင္း ဘ႑ာသိမ္းရန္ အခ်ိန္ေစ့ေရာက္လွ်င္လဲ ဘ႑ာသိမ္းျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ထားပါမည္။

(၄) ဆုေငြမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲရံုးႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆု ဌာနခြဲတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ဘဏ္မ်ားမွ တဆင့္ေသာ္လည္း ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ က်ပ္(၁၀)သိန္းႏွင့္ေအာက္ ထီဆုေငြမ်ားကို ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသၾကီးျပင္ပရွိ  ျမိဳ႕နယ္အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ားတြင္လည္း ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

(၅) ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုေပါက္စဥ္ ေၾကညာသည့္ရက္မွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေတာင္းခံျခင္းမျပဳေသာ ဆုေငြမ်ားကို အခြန္ဘ႑ာ အျဖစ္ သိမ္းယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆)  ဆုရလက္မွတ္တင္ျပသူ (သို႔မဟုတ္) ပိုင္ဆိုင္သူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာက္ယွက္ ဖ်က္ဆီးလုိသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သည့္ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို ေသာ္လည္းေကာင္း က်ဴးလြန္သည္ ဟု ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ယံုၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိလွ်င္ ထီ ဆုေငြထုတ္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။