၁၉၃၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္  ”ျမန္မာျပည္အစိုးရထီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိရံုး” ကိုစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ”ဗမာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ေအာင္မဂၤလာသိန္းဆုေတာ္ရံု” ဟုေခၚတြင္သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ “အစိုးရသိန္းထီဌာန” အျဖစ္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးခ်ိန္တြင္ ”အစိုးရသိန္းထီဌာန” ကို “ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲ” ဟုေျပာင္းလဲေခၚတြင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၃၈ ခုနွစ္တြင္ ၂က်ပ္တန္ထီစနစ္ စတင္ေပၚေပါက္စဥ္က အျမင့္ဆံုးခ်ီးျွမွင့္ေသာဆုမွာ က်ပ္တစ္သိန္းဆုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထီနွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိန္းထီဆုၾကီး၊ သိန္းထီဖြင့္ပြဲ စသည္ျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသံုးနွဳန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ၂က်ပ္တန္ထီစနစ္မွစ၍ ထီစနစ္မ်ားစနစ္မ်ားတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေခတ္အဆက္ဆက္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ရာ ၅က်ပ္တန္၊ ၁၀က်ပ္တန္၊ ၅၀က်ပ္တန္၊ ၁၀၀က်ပ္တန္ ထီစနစ္မွ ယခုအခါ ၂၀၀က်ပ္တန္ထီစနစ္အထိ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္လလွ်င္ တစ္ၾကိမ္ ထီဖြင့္ပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္လ လွ်င္တစ္ၾကိမ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။   ၂၀၀က်ပ္တန္ထီစနစ္တြင္ အျမင့္ဆံုးအထူးဆုၾကီးသိန္း(၁၅၀၀)၊ ဆုၾကီးတစ္ဆုၾကီးခ်င္းသိန္း(၁၀၀၀)၊ ဆုၾကီးတစ္ဆု ၾကီးခ်င္းသိန္း(၅၀၀)ႏွင့္ သိန္း(၃၀၀)ဆုမ်ား၊ သိန္း(၂၀၀)ဆိုမ်ားအပါအ၀င္ သိန္း(၁၀၀) မဂၤလာစုံတြဲစနစ္၊ ျဖည့္စြက္ ယူနစ္စနစ္ႏွင့္ အပိုဆုဆုမဲမ်ားကို ထည့္သြင္းဖြင့္လွစ္ ထားပါသည္။ ၂၈၆ၾကိမ္ေျမာက္ ၁-၁၁-၂၀၁၂ ထီဖြင့္ပြဲမွစတင္၍  က်ပ္သိန္း(၁၅၀၀)အထူးဆုၾကီးနွင့္ အကၡရာတူေရွ႔ဂဏန္း(၂)လံုးအစဥ္လိုက္တူ ဆုမဲ(၉၉၉၉)အား မိတ္သဟာပူးတြဲဆုအျဖစ္ က်ပ္(၅၀၀၀၀) ခ်ီးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထီလက္မွတ္ တစ္ေစာင္၏ ေရာင္းေစ်းမွာ က်ပ္ (၂၀၀)ျဖစ္ျပီး ထီစာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ထီလက္မွတ္(၁၁)ေစာင္ပါရွိ၍ ထီစာအုပ္တစ္အုပ္၍ ထီစာအုပ္တစ္အုပ္လွ်င္ က်ပ္(၂၀၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ ထီေရာင္းခ်သူမ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။ ဤနည္းအား ျဖင့္ ထီေရာင္းခ်သူမ်ားအား ထီစာအုပ္ တစ္အုပ္လ်ွင္ အျမတ္ေငြ ၂၀၀ က်ပ္ ခံစားခြင့္ေပးထားပါသည္။ ထီအုပ္မ်ားကို ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲ ရန္ကုန္(ရံုးခ်ဳပ္) အေရာင္းေကာင္တာ မႏၱေလး(ရံုးခြဲ) အေရာင္းေကာင္တာႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ျမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမ်ားမွအပ က်န္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္  ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ရံုးမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။   ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္သည္ ထီစာအုပ္မ်ားကိုေရာင္းခ်ျခင္းမွ အခြန္ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ျဖစ္ပါသည္။ ေရာင္းရ ေငြမ်ား၏    ၄၀%ကို အခြန္ အျဖစ္ေကာက္ခံၿပီး က်န္၆၀%ကို ထီဆုေငြမ်ားအျဖစ္ ခြဲေ၀ေပးပါသည္။